Statut Fundacji | Fundacja Sąsiedzi

STATUT FUNDACJI

Postanowienia

& 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Sąsiedzi” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Andrzeja Kalinowskiego aktem notarialnym z dnia 05.02.2010 roku, sporządzonym przed asesorem notarialnym Anną Łapińską zastępcą notariusza Janusza Dąbrowskiego działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

& 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

& 3

Siedzibą Fundacji jest Białystok.

& 4

1 .Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2 .Fundacja dla realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

& 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

& 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

& 7

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

& 8

1 .Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne placówki realizujące jej cele statutowe.
2 .Fundacja może przystępować do spółek.
3 .Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub założyć nową fundację.

& 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla umożliwienia realizacji swoich celów statutowych.

Cele i zasady działania Fundacji.

& 10

Celem Fundacji jest:
1 .Promocja twórczości artystów wywodzących się z pogranicza polsko – litewsko – białoruskiego.
2 .Promocja dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego i obszaru pogranicza polsko – litewsko – białoruskiego w kraju i za granicą.
3 .Rozwój twórczości artystycznej.
4 .Działalność wydawnicza i popularyzatorska.
5 .Edukacja międzykulturowa.
6 .Ukazywanie walorów środowiska przyrodniczo – kulturowego regionu Polski północno – wschodniej oraz związków między kulturą i naturą.
7 .Przywracanie do życia obiektów kulturalnych ważnych dla grup ludności zamieszkujących teren województwa podlaskiego.
8 .Promocja zrównoważonego rozwoju.
9 .Zestawienie kultury pogranicza Rzeczypospolitej Polskiej z kulturami innych narodów.

& 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1 .Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji celów Fundacji.
2 .Organizowanie i finansowanie:
a .Działalności oświatowej, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.
b .Seminariów i konferencji.
c .Konkursów.
d .Zakupu sprzętu wspierającego działania oświatowe, edukacyjne, naukowe
i wydawnicze.
e .Innych działań służących realizacji celów Fundacji.
3.Pomoc organizacyjną, finansową i rzeczową osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom podejmującym działania zgodne z celami Fundacji.
4.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Majątek i dochody Fundacji

& 12

1 .Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie dwa tysiące zł) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego kwota 1000 zł (słownie tysiąc dwieście zł) przeznaczona jest na działalność gospodarczą.
2 .Ponadto majątek Fundacji stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości i ruchomości nabyte w czasie działalności Fundacji.

& 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
1 .Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
2 .Darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w kraju i z zagranicy.
3 .Dotacji i subwencji osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych z kraju i z zagranicy.
4 .Wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i działalności promocyjnej organizowanych przez Fundację.
5 .Oprocentowania rachunków bankowych i lokat.
6 .Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

& 14

Zakres i rodzaj działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd Fundacji.

& 15

1 .Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych oraz koszty działalności Fundacji.
2 .Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Organy Fundacji i sposób zorganizowania

& 16

Organami Fundacji są:
1 .Rada Fundacji
2 .Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

& 17

1 .Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2 .Rada Fundacji składa się z 4 do 10 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3 .Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością głosów lub Fundator.
4 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienia go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5 .Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a .Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady.
b .Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c .Śmierci członka.
6.Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

& 18

Do zadań Rady należy w szczególności:
1 .Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2 .Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3 .Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz Udzielanie Zarządowi absolutorium.
4 .Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
5 .Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
6 .Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji.
7 .Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

& 19

1 .Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
2 .Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3 .Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4 .Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub 50% członków Rady dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5 .Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6 .Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7 .Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8 .Rada Fundacji może być powiadomiona o zebraniu drogą mailową.
9 .W posiedzeniu Rady można uczestniczyć także za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji takich jak: telefon, internet.

Zarząd

& 20

1 .Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2 .Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3 .Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4 .Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a .Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.
b .Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
c .Śmierci członka Zarządu.
d .Zarząd Fundacji w całości lub w jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

& 21

1 .Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2 .Do kompetencji Zarządu należy:
a .Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
b .Realizacja celów statutowych.
c .Sporządzanie planów pracy i budżetu.
d .Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
e .Ustalenie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
f .Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
g .Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
h .Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
i Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3.Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

& 22

Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje Prezes Zarządu, a z Prezesem w imieniu Fundacji jeden z członków zarządu.

& 23

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji

& 24

1 .Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2.W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa , za wiedzą i zgodą Fundatora.

Postanowienia końcowe

& 25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za wiedzą i zgodą Fundatora.

& 26

1 .Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2 .Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3 .W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za wiedzą i zgodą Fundatora.

& 27

1 .Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2 .O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3 .Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za wiedzą i zgodą Fundatora.
4 .Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

& 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.